fbpx

Adatvédelmi tájékoztató

1. A tájékoztató célja

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy Kovács Tímea Egyéni Vállalkozó (a továbbiakban: „Adatkezelő”) mint a https://menedek-onmagadhoz.hu domain néven elérhető weboldal (a továbbiakban: „MMA Weboldal”) üzemeltetője ezúton rögzítse a Menedék Önmagadhoz Akadémia Weboldalra és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési elveit.

Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás az MMA Weboldalra látogatók és az MMA Weboldalon elérhető szolgáltatásokat igénybe vevők (a továbbiakban „Felhasználók”) adatainak kezelésére vonatkozik.

A Tájékoztató ismerteti a személyes adatok felhasználásának, megosztásának és védelmének módját, hogy a Felhasználó személyes adatait illetően milyen választási lehetőségekkel élhet, és hogyan léphet az Adatkezelővel kapcsolatba.

A Felhasználó a Weboldal használatával elfogadja az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban körvonalazott és ismertetett adatkezelési gyakorlathoz.

A Tájékoztatás a következő jogszabályokon alapul:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – General Data Protection Regulation, GDPR);
 • a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

2. Adatkezelési fogalmak

forrás: https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html

„adatkezelő” – az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

„adatvédelem” – a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége

„adatalany/érintett” – bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt –közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

„személyes adat” – bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

„adatkezelés” – az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.

„az adatkezelés korlátozása” – a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

„az adatkezelés jogalapja” – az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.

„profilalkotás” – személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

„adatfeldolgozó” – az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

„az érintett hozzájárulása” – az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

„adatvédelmi incidens” – a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

3. Az Adatkezelő megnevezése

Kovács Tímea Egyéni Vállalkozó
Székhelye: 2336 Dunavarsány, Görgey u. 14/4.
Adószáma: 64245876-1-33

Nyilvántartási száma: 9111230
Képviseli: Kovács Tímea
Email címe: 
timi@szemasz-asztrologia.hu

4. Adatkezelés jogalapja, módja és célja

A Felhasználó az MMA Weboldalon kétféleképpen adhat meg magáról információkat, adatokat:

 1. Az MMA Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során a Felhasználók által megadott személyes adatok (lásd 4.1. rész).
 2. Az MMA Weboldalra látogatással, annak használata során közvetve rendelkezésre bocsátott információk (lásd 4.2. rész).

Az adatkezelés jogalapja minden esetben a természetes személyeknek az “Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor” összhangban a személyes adatok védelméről és kezeléséről szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

A Felhasználó jogosult az Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni.

4.1. A kezelt személyes adatok köre

Az adatkezelés jogalapja minden alább feltüntetett esetben a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Adatkezelés

Kezelt adatok köre

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés célja

Hozzászólás

Név
Email cím

Az itt megadott adatok kezelése mindaddig tart, amíg a Felhasználó hozzájárulását írásban vissza nem vonja.

Hozzászólás írásának lehetővé tétele a Felhasználó részére. A hozzászólás során megjelenítésre kerül a Felhasználó neve, az email címe viszont nem.

A kínált szolgáltatásokra (önismereti program – tanfolyamok, modulok) való jelentkezés

Név
Email cím
Telefonszám Születési adatok

Az itt megadott adatok kezelése mindaddig tart, amíg a Felhasználó hozzájárulását írásban vissza nem vonja.

Kapcsolattartás a Felhasználóval a szolgáltatások kivitelezésével kapcsolatban.

Hírlevél küldése

Név
Email cím
Születési adatok

Mindaddig kezeli az Adatkezelő ezen adatokat, ameddig a Felhasználó le nem iratkozik a hírlevélről a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva vagy amíg nem kéri levételét emailben vagy postai úton.

Ingyenes információs anyagok, blogértesítők és az MMA által kínált szolgáltatásokra vonatkozó promóciós, népszerűsítő, reklámüzeneteket is tartalmazó emailek kiküldése az érdeklődésüket kifejezetten kinyilvánító Felhasználók számára.

Szolgáltatás megrendelése – számlázási adatok

Név

Email cím

Lakcím

Az itt megadott adatok kezelése mindaddig tart, amíg a Felhasználó hozzájárulását írásban vissza nem vonja.

Számlakészítéshez szükséges információk.

MMA Weboldal használata során gyűjtött adatok

Technikai adatok, mint a Felhasználó IP címe, látogatás dátuma és időpontja, böngésző típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott, rendszer által automatikusan naplózott weboldalak címe

Beállításoktól függő.

Az MMA Weboldal megvalósításához és a szolgáltatásokhoz szükséges technológiák része ez a fajta adatgyűjtés. Ezekből az adatokból a Felhasználó személye nem azonosítható.

4.2. Weboldal használatával összefüggésben gyűjtött adatok

Cookie-k kezelése

A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén adatcsomagot, ún. sütiket (cookie) helyez el, amelyeket a későbbi látogatás során visszaolvas. Ez a technológia független az Adatkezelő szolgáltatásától. A böngésző képes arra, hogy egy korábban elmentett sütit visszaküldjön, lehetőséget teremtve ezzel a sütit kezelő szolgáltatónak, hogy az összekapcsolja a Felhasználó aktuális látogatását a korábbi látogatásokkal. Ezek az adatok csak a szolgáltató tartalmára vonatkozhatnak. Nevezetesen az MMA Weboldal korábbi használatával kapcsolatos sütik megkönnyíthetik, kényelmesebbé tehetik a Felhasználó weboldalon végzett műveleteit, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütik azt a célt is szolgálják, hogy az Adatkezelő ne zaklassa a Felhasználót ugyanazon hirdetés ismételt elküldésével, illetve, hogy az MMA oldalait minél inkább a Felhasználó igényeihez alakíthassa. A fentieken kívül általános információk is gyűlnek a látogatásokról. Statisztikák készülnek például a napi látogatók számáról, a leggyakrabban látogatott oldalakról, és az azokon eltöltött időről. Ezen adatok alapján lehetővé válik az Adatkezelő számára, hogy jobban megismerhesse a Felhasználók igényeit, s így az igényeknek megfelelő termékekkel és szolgáltatásokkal álljon rendelkezésre. Az így gyűjtött adatok nem kapcsolódnak össze olyan adattal, amely személyes azonosítást tenne lehetővé. Ez azt jelenti, hogy a látogatás rögzítésre kerül, de a látogató személye ismeretlen marad. Ehhez a Felhasználó „Weboldalamon cookie-kat (sütiket) használok” felirat mellett megjelenő „Ok, rendben” gomb önkéntes megnyomásával járul hozzá.

Kezelt adatok köre: IP cím, látogatás dátuma, időpontja.

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi Felhasználó.

Az adatkezelés célja: A Felhasználók egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

Sütik törlése

A Felhasználónak joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök / Beállítások menüjében az Adatvédelem / Előzmények / Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.
Az MMA Weboldal hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) a saját technológiájuknak megfelelően kezelik. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) szintén cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban mely MMA Weboldalakat látogatta meg.

Facebook cookie-k (sütik)

Ismertető a Facebook cookie-król és a letiltásukról:
https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/

Google Analytics cookie-k (sütik)

A Google Analytics a Felhasználó számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Weboldalon létrejött felhasználói történéseket, interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Weboldal használójának önkéntes hozzájárulása. Ezek névtelen, összesített adatok. A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google az MMA megbízásából értékeli ki, és különböző riportokat állít össze a Felhasználók holnaplátogatási szokásairól. A Google Analytics alkalmazás keretében továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze más felhasználói adatokkal.

Google Adwords

Az MMA Weboldal a Google Adwords remarketing követő kódjait használja időközönként. A rendszer alapján az MMA weboldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel lehet felkeresni, illetve megtalálni. A remarketing kód is cookie-kat használ a látogatók beazonosításához. Azonban a Felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat és velük a célzott, remarketing hirdetések megjelenítését is.

A Google adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

5. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő (Kovács Tímea Egyéni Vállalkozó) az egyedüli tulajdonosa az oldalon gyűjtött, tárolt és feldolgozott információknak. A személyi azonosítására alkalmas információkat az Adatkezelő nem adja ki, nem cseréli el, és nem adja át semmilyen más vállalatnak, semmilyen indokkal, a Felhasználó engedélye nélkül. A személyes információkhoz kizárólag az Adatkezelő férhet hozzá.

Az Adatkezelő együttműködik külső szolgáltatókkal. A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók!

Külső szolgáltatók:

PROFITÁRHELY Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.
Web: https://profitarhely.hu/

Tevékenység: tárhely szolgáltató
Adatvédelmi tájékoztató: https://profitarhely.hu/adatvedelmi-tajekoztato

LISTAMESTER – Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Bt. 

Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.
Web: https://www.listamester.hu/

Tevékenység: hírlevelek, automatikus rendszer emailek továbbítása

Adatkezelési tájékoztató: https://www.listamester.hu/adatkezelesi-tajekoztato

SZÁMLÁZZ.HU –  KBOSS.hu Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Web: https://www.szamlazz.hu/szamla/main

Tevékenység: online számlázás

Adatvédelmi tájékoztató:  https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

STRIPE INC.

Székhely: 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA

Web: https://stripe.com/

Tevékenység: bankkártyás fizetés

Adatvédelmi tájékoztató: https://stripe.com/en-hu/privacy

6. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról. Olyan technológiákat és üzleti folyamatokat alakít ki, amelyek biztosítják, hogy a tárolt, és kezelt adatok védettek legyenek a megsemmisüléstől, a sérüléstől, illetve a jogosulatlan felhasználástól. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg.

Ennek ellenére a Felhasználók elfogadják azt a tényt, hogy bár az Adatkezelő mindent megtesz az adatbiztonság érdekében, az esetleges adatvédelmi incidensekért felelősséget nem tud vállalni. Az adatkezelő azért sem tud felelősséget vállalni, ha a Felhasználó saját belépési adataival, számítógépével nem jár el körültekintően, és nem tartja be a biztonsági előírásokat, jelszavát leírja, másnak átadja, illetve nem lép ki a rendszerekből a használat után.

7. A Felhasználó adatvédelmi jogai

7.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

A Felhasználónak joga van megismerni, kikérni és ellenőrizni az MMA Weboldal által tárolt személyes adatainak kezelését. Ezen túlmenően a tárolt adatokat is bármikor kikérheti, amelyeket a különböző rendszerekben róla az MMA Weboldal tárol. A Felhasználó személyes adatainak megtekintésére vonatkozó kérelmét írásban köteles eljuttatni az MMA Weboldal részére és az igényelt adatokat is írásban szolgáltatja az Adatkezelő.

7.2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

A Felhasználó kérheti személyes adatai helyesbítését írásban, melyet az Adatkezelő haladéktalanul teljesít, és erről hacsak lehet, minden olyan felet értesít, akinél a személyes adatok tárolásra kerültek.

7.3. Adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó írásban kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza a rá vonatkozó személyes adatok kezelését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát,

 • az adatkezelés jogellenes,

 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,

 • ha a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, akkor amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő indokai vagy a Felhasználó indokai jogszerűek-e, addig korlátozhatja a személyes adatai kezelését.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni köteles a Felhasználót.

7.4. Személyes adatok törléséhez való jog

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a Felhasználóra vonatkozó összes személyes adatot, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte őket;

 • a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • a Felhasználó saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a Felhasználó tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen;

 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli;

 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A Felhasználó a törléshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés törvényi előírás.

7.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy a Felhasználó más rendszerekben felhasználhassa az Adatkezelő rendszerében megtalálható általa átadott „saját” adatait.
A Felhasználó kérheti az Adatkezelőtől írásban az adattovábbítást, de csak akkor köteles az Adatkezelő azt valóban továbbítani, ha meggyőződött a személyazonosságról. Ehhez szükséges, hogy Felhasználó írásbeli kérelmében megadja azon adatait, amelyek lehetővé teszik beazonosítását. Ezen adatok legalább: név, email cím, számlázási név, cím, telefonszám (igénybe vett szolgáltatástól függően). Azon adatok kiadása nem kérhető, amelyeket más online marketing rendszerek elemzései tartalmaznak. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak az Adatkezelő rendszereiből való törlésével, de párhuzamosan az is kérhető.

7.6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

A Felhasználó bármilyen indokkal és időpontban tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, és kérheti, hogy személyes elérhetőségeire közvetlen üzletszerzés célból ne érkezhessen semmilyen megkeresés. Ha a Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban e célból nem kezelheti az Adatkezelő.
Minden egyes kiküldött email-ben az Adatkezelő lehetőséget biztosít az email küldés megszakítására egy link segítségével. Az így leiratkozott Felhasználó a továbbiakban ilyen emailt nem fog kapni.

7.7. Kérelem teljesítésének határideje

Az Adatkezelő lehetőség szerint 5 munkanapon belül, de mindenképpen egy hónapon belül írásban tájékoztatja a Felhasználót a személyes adataira vonatkozó kérelem teljesíthetőségéről, illetve teljesítéséről.

7.8. Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül egyik jog érvényesítésére sincs lehetőség. Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név: Kovács Tímea Egyéni Vállalkozó.
Levelezési cím: 2336 Dunavarsány, Görgey u. 14/4.

Email cím: timi@szemasz-asztrologia.hu

A Felhasználó nem minden esetben tudja érvényesíteni ezeket a jogokat:

 • ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy nem tudja azonosítani a Felhasználót;

 • ha az Adatkezelőnek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban (további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti);

 • ha a Felhasználó kérelme megalapozatlan vagy túlzó esetleg jogellenes.

Ha a Felhasználó nem ért egyet az Adatkezelő döntésével az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján
– Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
– Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

8. Záró rendelkezések

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa, azonban a hatályos, érvényes, aktuális Adatvédelmi Tájékoztató az MMA Weboldalán minden esetben és időben elérhető. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó az MMA Weboldal vagy a szolgáltatások további használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. Amennyiben a módosításokat nem kívánja elfogadni, úgy a 7. pontban foglalt jogaival írásban élhet.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2023.05.27. napjától érvényes.

Utolsó módosítás: 2024.02.06.

Az Adatvédelmi Tájékoztató itt letölthető. 

Görgess fel