fbpx

Általános Szerződési Feltételek

1. ÁSZF

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Kovács Tímea egyéni vállalkozó (székhely: 2336 Dunavarsány, Görgey u. 14/4., adószám: 64245876-1-33), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

A jelen ÁSZF Kovács Tímea ev. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett https://menedek-onmagadhoz.hu/  domain néven elérhető weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül elérhető digitális szolgáltatásokra – önismereti program, mint tanfolyam, modulok, videók – (a továbbiakban együtt: „Program”) történő jelentkezésre és a Programon történő részvételre vonatkozóan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a Programra jelentkező személyek (a továbbiakban: „Jelentkező”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A Programra történő jelentkezéssel a Jelentkező kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Jelentkező a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, a Programra nem jelentkezhet és azon nem vehet részt.

Kérlek, hogy csak akkor vedd igénybe szolgáltatásaimat, amennyiben minden pontjával egyetértesz, és kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek).

2. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Kovács Tímea e.v.

A szolgáltató székhelye: 2336 Dunavarsány, Görgey u. 14/4.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: timi@szemasz-asztrologia.hu

Nyilvántartási száma: 9111230

Adószáma: 64245876-1-33

Telefonszáma: +36 (20) 9366-729

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: PROFITÁRHELY Kft. (Székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23., Web: https://profitarhely.hu/)

3. Alapvető rendelkezések

 1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

4. Adatkezelési szabályok

A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adataid kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartom szem előtt. A Szolgáltató részletes Adatkezelési tájékoztatóját megtalálod a Weboldalomon (https://menedek-onmagadhoz.hu/adatvedelmi-tajekoztato/)

 1. Jelentkező a Programra történő jelentkezéssel hozzájárulást ad személyes adatainak az Adatvédelmi tájékoztató szerinti kezeléséhez.

5. A weboldalon elérhető szolgáltatások

 1. A Weboldalon megjelenő szolgáltatások mindegyike online hozzáférhető, úgynevezett digitális termék. Ez lehet online térben folytatott önismereti program, modulok, videó(k) megtekintése, illetve e-book rendelése (összefoglaló néven: „Program”).
 2. A Weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatás nevét, leírását, a szolgáltatásról fotót jelenít meg. A szolgáltatások adatlapján megjelenített képek csak illusztrációként szerepelnek.
 3. A feltüntetett árak minden esetben tartalmazzák az ÁFÁ-t.
 4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a felhasználókat az akció időtartamáról és feltételeiről.

6. A szerződés létrejötte

 1. A jelen ÁSZF a Programra történő jelentkezéssel kapcsolatban teljes körűen szabályozza a Jelentkező jogait és kötelezettségeit.
 2. A Szolgáltató kijelenti, a Jelentkező pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt  a Szolgáltató és a Jelentkező között, abban az esetben a felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (Programra történő jelentkezés online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.
 3. A Weboldalon keresztül Programra elektronikus úton lehet jelentkezni, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
 4. A Felek között a Programon történő részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket a Szolgáltató számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.
 5. A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Jelentkező felel.  A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Az elküldött jelentkezést érintő adatok módosítására a timi@szemasz-asztrologia.hu e-mail címen van lehetőség.

7. Jelentkezés menete

 1. A Jelentkező a Program szolgáltatással kapcsolatos információkat a https://menedek-onmagadhoz.hu/ weboldalon érheti el. Amennyiben a Weboldalon közölteknél több információra van szükséged, kérlek, lépj velem kapcsolatba a timi@szemasz-asztrologia.hu e-mail címen vagy a Weboldalról elérhető „Üzenet” funkció használatával a Kapcsolat menüpont alatt.
 2. A Weboldalon keresztül a Jelentkező különböző típusú Programra jelentkezhet, a feltüntetett részvételi díjon.
 3. A Program részvételi díja változtatásának a jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül azon Programok részvételi díját, amelyekre vonatkozóan a Jelentkező a jelentkezését már elküldte. A Jelentkező tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet a szolgáltatás megrendelésekor lát az oldalon.
 4. Amennyiben a Weboldalon minden gondosság ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, a Szolgáltató nem köteles a Programon történő részvételt hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő részvételt, amelynek ismeretében a Jelentkező elállhat vásárlási szándékától.
 5. A Szolgáltató a Webáruházon keresztül elküldött megrendelést csak akkor fogadja el, ha a Jelentkező a jelentkezéshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.  A Jelentkező által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli.
 6. A Jelentkező a webáruházban kiválasztott szolgáltatás kosárba helyezése, majd a pénztárban történő megrendelése és a részvételi díj megfizetése által jelentkezhet az általa kiválasztott Programra.
 7. A Pénztárban az adatok kitöltésekor a Jelentkezőnek meg kell adnia a következő adatait: teljes név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, számlázási cím, születési adatok (hely, dátum, időpont).
 8. A Jelentkező a „Megrendelem” gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. A Jelentkező a jelentkezés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését. A „Megrendelem” gomb megnyomása fizetési kötelezettséget keletkeztet.
 9. A Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Jelentkező által megadott e-mail címre, amely tartalmazza a jelentkezés adatait, valamint a számlázási adatokat. Amennyiben a visszaigazolásban szereplő adatokban a Jelentkező bármilyen elírást, hibát fedez fel, úgy ezt jelezheti a Szolgáltató felé a timi@szemasz-asztrologia.hu e-mail címen.
 10. A Jelentkezőnek a Program(ok) részvételi díját a visszaigazoló e-mailben írt határidőn belül kell megfizetnie az e-mailben található számlaszámra történő átutalással vagy online bankkártyás fizetéssel.
 11. Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem érkezik meg a Jelentkező részére, akkor a Jelentkező ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Jelentkezőt nem köti a jelentkezés és nem köteles a Programon történő részvétel.
 12. Ha a Jelentkező a visszaigazoló e-mailben írt fizetési határidőn belül a Program(ok) részvételi díját nem fizeti meg, úgy ezt a Jelentkező szerződéstől történő elállásának tekinti.
 13. A részvételi díj Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően a Jelentkező a véglegessé vált jelentkezéséről e-mail útján visszaigazolást kap. Ezt követően elképzelhető, hogy a Szolgáltató további információkat kér e-mailen keresztül a Jelentkező igényeiről, problémájáról, hogy elősegítse a hatékony és lényegre törő Programot és mindkét fél részéről a felkészülést. 
 14. A Jelentkező a részvételi díjat a jelentkezést visszaigazoló e-mailben írt 11773140-10111479 bankszámlaszámára történő átutalással vagy online bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki az e-mail elküldését követő 3 (három) napon belül. A részvételi díj megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a részvételi díj összege a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik.
 15. A bankkártyás fizetés során a Jelentkezőnek meg kell adnia érvényes bankkártyaadatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó, Stripe Szolgáltatás (továbbiakban “Stripe”) üzemeltetője és nyújtója a Stripe, Inc. A Stripe, Inc. nyilvános cégadatai: Székhely: 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA. Kontakt: support@stripe.com. A Stripe a szerződés teljesítése során a Szerződő Felek teljesítési segédjének minősül. A Stripe általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://stripe.com/en-hu/privacy weboldalon.

8.1. A Jelentkező jogai és kötelezettségei

 1. Az online Program közösen megbeszélt időpontjának változása esetén a Jelentkezőnek a módosult állapotot 3 nappal a megbeszélt időpont előtt szükséges jeleznie. Egyéb esetben a részvételi díjat a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni.
 2. A Jelentkezőnek jogában áll a Programon részt venni, kérdezni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját tanulási célra felhasználni. A Program anyagait a Jelentkező nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe. A Jelentkező nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.
 3. Az online Programon a Szolgáltató engedélye nélkül tilos bármilyen hang, kép- vagy videófelvétel készítése.
 4. A videón készülő Program felvétele a Jelentkező kizárólag saját használatára készül. A felvétel teljes anyaga szerzői jogi védelem alatt áll.  A Szolgáltató által készített felvételt a Szolgáltató írásos engedélye nélkül tilos harmadik félnek átadni vagy bármilyen formában (még írásban is) publikálni.
 5. A Programon részt vevő Jelentkező nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Szolgáltató jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná.

8.2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 1. A befizetett részvételi díjat részvétel lemondás esetén a Szolgáltató abban az esetben téríti vissza, ha a lemondás tényét a Program napja előtt minimum 3 nappal a Jelentkező e-mailen jelzi. A Program napja előtti 3 napban lemondott Program után a részvételi díj nem jár vissza.
 2. Amennyiben a Jelentkező nem jelenik meg a Programon (abban az időpontban, amiben a befizetés után A Szolgáltató és a Jelentkező megállapodtak és melyet A Szolgáltató e-mailen visszaigazolt), a részvételi díj nem jár vissza.
 3. A Szolgáltató megtagadhatja a szolgáltatást attól a Jelentkezőtől, akinek a részvételi díja a Programt megelőző 3. napon még nem érkezett meg a Szolgáltató bankszámlájára.
 4. A Program bármely, az ÁSZF szerinti megtagadása esetén a Program díja nem jár vissza.

9. Részletfizetési lehetőség

 1. Részletfizetési lehetőséget választhat a Jelentkező bizonyos Programok esetén. Ha a Jelentkező részletfizetést választ, mindig csak az adott részletnek megfelelő mértékű tananyaghoz férhet hozzá.
 2. Akciós termék esetén nincs lehetőség részletfizetésre.

10. Pénzvisszafizetési garancia

 1. A Szolgáltató bizonyos Programokra 30 napos pénzvisszafizetési garanciát vállal.
 2. Ilyen esetben a Szolgáltató egyértelműen jelzi, ha adott Programhoz jár a garancia.
 3. Akciós termék esetén nincs lehetőség pénzvisszafizetésre.
 4. A Pénzvisszafizetési garancia feltétele, hogy a Jelentkező aktivitást mutat a Programon 30 nap alatt:
  1. Legalább 5 órányi anyagot meghallgat
  2. Legalább 5 leckéhez tartozó feladatot elkészít
  3. Legalább 1 kvíz kérdéssort kitölt
  4. Legalább 2 email váltás történik a Szolgáltató és a Jelentkező között
 5. A fenti feltételek teljesülése esetén, ha Jelentkező emailben jelzi, hogy szeretne élni a pénzvisszafizetési lehetőséggel, a Szolgáltató 5 munkanapon belül visszautalja a Jelentkező részére a befizetett összeget.

11. Szerzői jog

 1. A Program keretében kiadott, a Jelentkező részére átadott anyagok, a Programról készült felvétel és azok minden egyes összetevője (a továbbiakban: „Szellemi alkotás”) szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja a Szolgáltató. A Szolgáltató a Szellemi alkotások bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntartja. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten biztosított felhasználási engedélyen kívül a Szolgáltató minden, a Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogot fenntart.
 2. A Szolgáltató nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad a Jelentkezőnek, hogy a Szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően használja. A Jelentkező a Szellemi alkotásokat nem módosíthatja, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti. A Szellemi alkotásokat a Jelentkező nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult a Jelentkezőt a jelen ÁSZF alapján megillető jogokat másra átruházni.
 3. A Szellemi alkotások kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLU-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Szellemi alkotások bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.
 4. A Szolgáltató a jelen 1.4. pontban írt felhasználási engedélyt visszavonhatja, amennyiben a Jelentkező a jelen pontban foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi. Ez esetben a Jelentkező köteles a birtokában lévő Szellemi alkotások összes másolatát és alkotóelemét megsemmisíteni.

12. Elállás joga

 1. A fogyasztónak minősülő Jelentkező a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül felmondási jogát gyakorolni. Az elállási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ha a Jelentkező az elállási jogával élni kíván, felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató-hoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikére: 2336 Dunavarsány, Görgey u. 14/4. vagy timi@szemasz-asztrologia.hu
 2. A Jelentkező határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi felmondási nyilatkozatát.
 3. Ha a fogyasztónak minősülő Jelentkező felmondja a szerződést, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Jelentkező által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Jelentkező más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Jelentkezőt semmilyen többletköltség nem terheli.

13. Panaszkezelés

 1. A Jelentkező a Weboldallal, a Weboldalon elérhető szolgáltatásokkal, leadott megrendeléseivel kapcsolatos kérdése, észrevétele esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulhat a Weboldalról elérhető „Üzenet” funkció használatával a Kapcsolat menüpontban.
 2. A Jelentkezőnek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban lehetősége van panasz benyújtására elektronikus úton az timi@szemasz-asztrologia.hu e-mail címen. A beérkezett panaszokat 30 napon belül elbírálom és a Jelentkező által megadott elérhetőségen a Jelentkezőt írásban értesítem az eredményről.
 3. Amennyiben A Szolgáltató és Jelentkező között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Jelentkező, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Jelentkező számára:
  1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
  2. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (Budapesti Békéltető Testület, Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: 06-1-488-2131,
  3. E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu)
  4. Bírósági eljárás kezdeményezése.

14. Egyéb rendelkezések

 1. A Szolgáltató megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért.
 2. A Szolgáltató a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Jelentkezők tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon történő Programra jelentkezés a Jelentkező részéről feltételezi az Internet technikai és műszaki korlátjainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
 3. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Jelentkezőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
 4. A Szolgáltató a jelentkezés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld a Jelentkező részére. A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi  esetekben:
  1. Ha  bármely működési  hiba  miatt  a  jelentkezés  nem  érkezett  be
  2. A Jelentkező számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftver hibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

A Weboldalon történő Programra jelentkezés tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), fogyasztó általi részvétel esetén a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.

Jelen ÁSZF 2023.05.27. napjától érvényes.

Utolsó módosítás: 2024.02.06.

Az ÁSZF itt letölthető (PDF formában).

Görgess fel